Aminata Touré

When:
Aminata Toure

Prime Minister of Senegal (2013-2014)*

Related